Komunikaty
ZAMKNIĘTY
MOST CŁOWY
- zmiany
w komunikacji
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
 
CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ
 
SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA
 
bilet przez komórkę:
moBilet
SkyCash
 
Przepisy
Linie
Schematy sieci
Wyszukiwarka połączeń
Zgłoś przystanek
Kasy biletowe
Biletomaty stacjonarne - infokioski
Szczecińska Karta Turystyczna
SZCZECIŃSKA KARTA AGLOMERACYJNA
SKA - informacje
 

Dział Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów

Dział Sterowania, Zarządzania i Kontroli Transportu Miejskiego

 
Dział Kontroli Biletów
Dział Taryfowo Biletowy

 


 ZDiTM dla osób
z wadą słuchu

 

 

< powrót

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH W POJAZDACH LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIAST SZCZECIN - ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

§ 1

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych z wyjątkiem linii turystycznych i linii obsługiwanych przez przewoźników indywidualnych uprawnieni są:
1. Inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książki inwalidy wojennego /wojskowego/ wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP (art.16 ust 1 i art. 41 ustawy z 29 maja 1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin - jt. w Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.87 z późn. zm.)
2. Posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej ( art. 43 ustawy z 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora- Dz.U. Nr 73 poz. 350 z późn. zm Uchwała RM XXVI /515/04 z 20.09.2004r.)
3. Uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych na podstawie legitymacji szkoły/ przedszkola - wzór MEN II/182 (art. 112 ust.1 ustawy o systemie oświaty z 7 września 19991r. - Dz.U. Nr 95 poz.425 z późn.zm.; jt.Dz.U. z 96r. Nr 67 poz.329, uprawnienie rozszerzone na całą sieć).
4. Opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych (przedszkolach) od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły / przedszkola) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę/ przedszkole (ustawa jak wyżej).
5. Osoby represjonowane na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( art. 2 ust. 1) pkt. a) ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - Dz.U. z 2002 r. Nr 181 poz. 1515 w związku z art.16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin - jt. w Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.87 z późn. zmianami ).
6. Pracownicy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej Szczecina i Polic na podstawie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i byli pracownicy tych przedsiębiorstw (emeryci i renciści oraz byli pracownicy otrzymujący zasiłki i świadczenia przedemerytalne na podstawie zaświadczenia.
7. Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
8. Dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka ( dowód osobisty rodzica, książeczka zdrowia dziecka).
9. Osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dowodu osobistego.
10. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na podstawie ważnego wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunem, na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności (inwalidzi I grupy).
11. Osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych.
12. Dzieci i młodzież do lat 16 niepełnosprawna wraz z opiekunem na podstawie legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność wydanej przez Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności.
13. Honorowi Dawcy Krwi na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd Miasta Szczecin, zgodnie z regulaminem ustalonym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r.
14. Pionierzy Miasta Szczecina na podstawie legitymacji pioniera.
15. Honorowi Obywatele Miasta Szczecina.
16. Osoby odznaczone Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina.
17. Skreśla się ustęp 17.
18. Umundurowani żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie.
19. Posiadacze biletów kolejowych Deutsche Bahn o nazwach: Brandenburg-Berlin-Ticket, Meklenburg-Vorpommern-Ticket, Schőnes-Wochenende-Ticket i Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht uprawniający do przejazdu do Szczecina. Jeden bilet uprawnia do bezpłatnego przejazdu nie więcej niż 5 osób w dniu przejazdu określonym w bilecie.

§ 2

Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych z wyjątkiem linii turystycznych i linii obsługiwanych przez przewoźników indywidualnych uprawnieni są:
1. Studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej ( art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 oraz art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmianami ).
2. Kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ( art. 20 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - jt. w Dz.U. z 2002r. Nr 42 poz. 371 z późn.zm.)
3. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych i policealnych do ukończenia 23 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
4. Dzieci od 4-7 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka ( dowód osobisty rodzica lub opiekuna, książeczka zdrowia dziecka).
5. Emeryci i renciści na podstawie aktualnego odcinka renty lub emerytury wraz z dowodem osobistym lub ważnej legitymacji organu emerytalno - rentowego z dowodem osobistym oraz współmałżonkowie emerytów i rencistów na których otrzymują zasiłek rodzinny na podstawie legitymacji wystawionej przez ZDiTM Szczecin. Uprawnienie nie dotyczy osób otrzymujących renty rodzinne i socjalne przed ukończeniem 55 lat życia.
6. Inwalidzi słuchu na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o niepełnosprawności.
7. Dzieci, młodzież i studenci do ukończenia 26 roku życia uczęszczający do szkół zagranicznych, na podstawie ważnej międzynarodowej legitymacji International Student Identity Card ( ISIC ).

§ 3

Opiekunem osoby niepełnosprawnej i dotkniętych inwalidztwem wymienionych w przepisach niniejszej uchwały może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana zostanie przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży.

§ 4

Na liniach turystycznych:
1. Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są wyłącznie dzieci do lat 4, podróżujące pod opieką rodziców lub opiekunów, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
2. Do przejazdów ulgowych uprawnione są wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 10 lat, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

^ do góry

Dział Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego
Dział Utrzymania Pasa Drogowego
Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej
Dział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  

AKCJA ZIMA

  

ODBIÓR POJAZDÓW HOLOWANYCH Z DROGI

  

WYKONANIE ZADAŃ W LATACH 2010-2015

  

PLAN WYKONANIA ZADAŃ W 2016r.
 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIA

KONTAKT

BAZA TELEADRESOWA

INNE STRONY
 

 
 

 
Copyright (c) ZDiTM Szczecin 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone
Optymalizacja pod Internet Explorer 6.0
webmaster: webmaster@zditm.szczecin.pl