przejście do treści strony

Kontrola biletowa

Do kontroli biletów w autobusach i tramwajach uprawnieni są kontrolerzy biletowi i kierujący pojazdem. Te osoby muszą mieć identyfikator na widocznym miejscu. Identyfikator musi mieć nazwę ZDiTM, numer służbowy osoby kontrolującej razem ze zdjęciem, jakie ma upoważnienie, okres ważności, pieczęć i podpis Dyrektora ZDiTM, który wystawia dokument, i hologram.

Identyfikator musi być pokazywany na każde żądanie pasażera.

Kontrole powinny być przeprowadzane w zespołach dwuosobowych. Kontrola może się rozpocząć, gdy pojazd ruszył z przystanku, a pasażerowie, którzy weszli do pojazdu skończyli kasować bilety, ale pasażerom, którzy chcą jeszcze zakupić bilet w biletomacie albo u prowadzącego pojazd trzeba umożliwić wykonanie wcześniej takiego zakupu.

Można dokończyć kontrolę biletów jeżeli pojazd już stoi na przystanku, ale tylko w sytuacji, kiedy rozpoczęcie kontroli było wcześniej, tzn. kiedy pojazd był w ruchu, a poproszeni pasażerowie nie pokazali jeszcze biletu przed dojechaniem do przystanku.

Kontroler wykonuje kontrolę w pojeździe. Kontroler może wystawić wezwanie do zapłaty poza pojazdem — na przystanku pod warunkiem, że pasażer ten pokazał w czasie jazdy dokument tożsamości (np. dowód osobisty) i jego zachowanie nie jest agresywne i nie spowoduje to dezorganizacji pracy zespołu kontrolującego.

Pasażer jest zobowiązany wręczyć Kontrolerowi bilet oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgowych albo bezpłatnych przejazdów.

Uwaga

W przypadku stwierdzenia u pasażera:

Kontroler uprawniony jest do pobrania właściwej opłaty za przewóz oraz opłaty dodatkowej albo wystawienia wezwania do zapłaty.

Wysokość opłaty dodatkowej jest ceną najtańszego biletu jednorazowego normalnego, który obowiązuje w lokalnym (miejskim) transporcie zbiorowym organizowanym przez ZDiTM, obliczoną w następujący sposób:

W zależności od decyzji pasażera o zapłacie/przyjęciu albo odmowie przyjęcia opłaty dodatkowej, kontrolujący:

przewiń do góry