przejście do treści strony

Reklamacje, skargi i wnioski

W terminie 7 dni od dnia kontroli/wystawienia wezwania do zapłaty, pasażer ma prawo wnieść reklamację powodu nałożenia opłaty dodatkowej.

Reklamację można składać osobiście albo pisemnie w Dziale Kontroli Biletów ZDiTM, ul. Niedziałkowskiego 20A. Można również e-mailem zditm@zditm.szczecin.pl.

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie

Osoba, która nie skasowała biletu w komunikacji miejskiej i płaci karę w terminie 7 dni ma prawo zapłacić 200 zł + cena biletu. Po 7 dniach kara wynosi 400 zł + cena biletu.

Reklamacje złożone po 7-dniowym terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli pasażer udowodni, że posiada ważny w czasie kontroli bilet okresowy imienny, albo udokumentuje uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, po opłacie manipulacyjnej opłata dodatkowa będzie anulowana.

Udowodnienie przyczyny reklamacji musi nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia opłaty, w kasie wskazanej na wezwaniu do zapłaty opłaty dodatkowej.

Wysokość opłaty manipulacyjnej związanej ze zwrotem albo anulowaniem opłaty dodatkowej, ustala się w wysokości 3-krotnego najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej przyjmuje ZDiTM w Szczecinie przy ul. Klonowica 5, w terminach i miejscach podanych w informacji umieszczonej w pojazdach.

Skargi i wnioski mogą być złożone pisemnie albo faksem, e-mailem oraz osobiście do protokołu. Każda skarga i wniosek oraz reklamacja muszą zawierać dane osobowe wnoszącego, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy oraz krótki opis sprawy.

Odpowiedź na skargę i wniosek oraz reklamację powinna być udzielona w terminie 30 dni od dnia przyjęcia.

przewiń do góry