Odbiór odholowanych pojazdów

Gdzie uzyskać informację o odholowaniu pojazdu?

Informację o usunięciu z drogi pojazdu właściciel pojazdu uzyska na Policji, która jednocześnie znajduje się w posiadaniu informacji, który z uprawnionych podmiotów wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

Telefon do Policji 997 lub w przypadku wydania dyspozycji usunięcia przez Straż Miejską — tel. 986.

Procedura odbioru z parkingu pojazdów samochodowych odholowanych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zezwolenie na odbiór pojazdu

Po uzyskaniu informacji o usunięciu pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu powinien udać się do siedziby podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Podmiot ten jest uprawniony do wydania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu, jeśli jest wymagane.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. Nr 143, poz. 846) podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

Art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

  1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
  3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
  4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;
  5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

  1. kierowała nim osoba: a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
  2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

  1. policjant — w sytuacjach, o których mowa w ust. 1–3;
  2. strażnik gminny (miejski) — w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
  3. osoba dowodząca akcją ratowniczą — w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

Wydanie pojazdu z parkingu zgodnie z art. 130a ust. 5 i 7 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym następuje tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

Należność za odholowanie pojazdu oraz jego przechowywanie na parkingu

Właściciel (lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem), chcący odebrać pojazd z parkingu jest zobowiązany uregulować należność za holowanie oraz za czas przechowywania pojazdu na parkingu (liczba rozpoczętych dni liczona od dnia odholowania do dnia odbioru pojazdu z parkingu) zgodnie z tabelą opłat (w załączeniu) w kasach biletowych ZDiTM lub dokonać opłaty przekazem pocztowym, bądź wpłacić należność na konto ZDiTM nr 80 1020 4795 0000 9902 0278 0674.

Odbiór pojazdu z parkingu przy ul. Hangarowej

Po wpłaceniu należnej kwoty właściciel udaje się na parking przy ul. Hangarowej 30–32 celem odebrania pojazdu, okazując:

Opłaty obowiązujące w 2021 roku za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu określa Uchwała nr XXX/875/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2021 r.

W przypadku, gdy osoba opłacająca koszty usunięcia i przechowywania pojazdu nie posiada zezwolenia na odbiór pojazdu, opłata pobierana jest na odpowiedzialność osoby wpłacającej zgodnie z jej deklaracją.

grupa pojazdów wysokość opłaty za holowanie opłata za 1 dobę przechowywania na parkingu
rower, motorower, hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 113,00 zł 20,00 zł
motocykl 223,00 zł 27,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 486,00 zł 40,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie 3,5 t — 7,5 t 606,00 zł 52,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie 7,5 t — 16 t 857,00 zł 75,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 16 t 1263,00 zł 136,00 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1537,00 zł 200,00 zł

Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia i ustania przyczyn usunięcia pojazdu wynoszą:

grupa pojazdów opłata
rower, motorower, hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 73,00 zł
motocykl 145,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 316,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie 3,5 t — 7,5 t 394,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie 7,5 t — 16 t 557,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 16 t 821,00 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 999,00 zł

Uwaga: Nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia będzie skutkowało wystąpieniem do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Kosztami związanymi z usunięciem, przechowaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałymi od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do czasu zakończenia postępowania obciąża się każdorazowo właściciela lub posiadacza pojazdu (solidarnie). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta (w terminie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o przepadku pojazdu). Termin płatności należności ustalonych decyzją wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W sprawie kosztów odstąpienia również wydaje się decyzję o zapłacie tych kosztów i w przypadku ich nieuiszczenia prowadzi się egzekucję administracyjną należności określonych w decyzji wraz z ich ustawowymi odsetkami.

Pracownicy ZDiTM nadzorujący zadanie:

Procedura odbioru z parkingu pojazdów samochodowych odholowanych na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Odbiór pojazdu z parkingu przy ul. Hangarowej

W przypadku usunięcia pojazdu w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, podstawą odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego jest powiadomienie/wezwanie do odbioru pojazdu wystawiane przez organ gminy (w tym przypadku reprezentowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, tel. 91 42 45 610, pok. 27) oraz potwierdzenie uiszczenia kosztów usunięcia wskazanych w powiadomieniu/wezwaniu.

Zgodnie z art. 50a usunięcia pojazdu dokonuje się na koszt właściciela pojazdu.

Należność za odholowanie pojazdu

Do pojazdów usuwanych na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym nie mają zastosowania stawki podane w Uchwale Rady Miasta Szczecin, a koszt usunięcia pojazdu podany jest w pisemnym powiadomieniu o usunięciu pojazdu przesłanym do właściciela.

Należność za holowanie pojazdu należy uiścić w jednej z kas biletowych ZDiTM lub dokonać opłaty przekazem pocztowym, bądź wpłacić należność na konto ZDiTM nr 80 1020 4795 0000 9902 0278 0674.

Po wpłaceniu należnej kwoty właściciel udaje się na parking przy ul. Hangarowej 30–32 celem odebrania pojazdu, okazując:

Uwaga: Pojazd nieodebrany w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia zostaje uznany za porzucony z zamiarem wyzbycia. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Kosztami usunięcia pojazdu określonymi w powiadomieniu/wezwaniu obciąża się każdorazowo właściciela pojazdu. W przypadku ich nieuiszczenia są one dochodzone na drodze postępowania cywilnego.

Pracownicy ZDiTM nadzorujący zadanie:

Reklamacje

Informujemy, iż zgodnie z brzmieniem art. 50a ust. 1 oraz ust. 5 oraz art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260), zwanej dalej „ustawą”, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz.U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845) pojazd może być usunięty jedynie na podstawie dyspozycji wydanej przez Straż Miejską lub Policję.

W związku z powyższym wszelkie reklamacje/odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej lub Policji.

Parking dla pojazdów odholowanych

Parking przy ul. Hangarowej czynny jest całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Telefon na parking przy ul. Hangarowej 30–32 — ochrona oraz wydawanie pojazdów GUSTAW GEMINI Spółka z o.o., ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin, tel. 512 704 535.

przewiń do góry