Show this page in English

Zwrot/zawieszenie biletów

 1. Zakupione bilety papierowe jednorazowe nie podlegają zwrotowi.
 2. Zwrot niewykorzystanej przedpłaty wynikającej z pozostałych punktów zgromadzonych na e-portmonetce możliwy jest wyłącznie w sytuacji likwidacji konta użytkownika po dokonaniu zablokowania karty SKA oraz jej zwrotu do ZDiTM.
 3. Pasażer zobowiązany jest do odebrania niewykorzystanych środków zgromadzonych na e-portmonetce w czasie do 12 miesięcy od momentu utraty ważności karty SKA lub jej zablokowania przez system. Po tym okresie niewykorzystane środki zostają zaliczone do dochodów budżetowych Gminy Miasto Szczecin.
 4. Zwrot niewykorzystanych środków, o których mowa w pkt. 2 przysługuje jedynie użytkownikowi karty imiennej (w przypadku dzieci i osób do 18 roku życia o zwrot środków znajdujących się na ich kartach SKA mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie prawni).
 5. Zwrotowi nie podlegają bilety okresowe na okaziciela.
 6. Bilety okresowe imienne podlegają zwrotowi na podstawie paragonu lub innego dokumentu (np. faktura) potwierdzającego zakup, w okresie ważności biletu, z zastrzeżeniem pkt. 10:
  1. w przypadku zwrotu biletów okresowych najpóźniej w 3 dniu od rozpoczęcia jego ważności, naliczana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości nominalnej biletu — zwrotu można dokonać w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta (kasy biletowe ZDiTM);
  2. począwszy od 4 dnia ważności biletu, zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie ZDiTM przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie (po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Głównego Księgowego ZDiTM), w uzasadnionych przypadkach takich jak:
   • choroby na podstawie zwolnienia lekarskiego,
   • pobytu w szpitalu na podstawie pisemnej informacji o przyjęciu do szpitala wystawionej przez szpital,
   • zmiany miejsca zamieszkania na inny niż obszar, jakim obejmuje swoją działalnością komunikacja miejska organizowana przez Gminę Miasto Szczecin — ZDiTM,
   • wyjazdu służbowego potwierdzonego pisemnie przez zakład pracy,
   • zgonu użytkownika biletu na podstawie aktu zgonu,
   • zmiany/nabycia uprawnienia do ulgi lub jej utraty,
   • z przyczyn zawinionych przez Organizatora przewozów.
 7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.2, kwota zwracana pasażerowi pomniejszana jest o kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej biletu tytułem opłaty manipulacyjnej oraz o kwotę wynikającą z proporcjonalnego w stosunku do daty ważności biletu jego wykorzystania.
 8. Jeżeli bilet okresowy imienny zostanie zwrócony przed rozpoczęciem okresu jego ważności, pasażer otrzymuje zwrot całej kwoty stanowiącej równowartość biletu bez potrącenia opłaty manipulacyjnej.
 9. Opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości nominalnej biletu nie pobiera się w przypadku, gdy bezpośrednią i jedyną przyczyną zwrotu biletu są okoliczności leżące po stronie organizatora przewozów.
 10. Zawieszenie okresu ważności biletów dotyczy biletów okresowych imiennych, których użytkownik przebywał na kwarantannie lub w izolacji, na podstawie dokumentu potwierdzającego kwarantannę lub izolację, wystawionego przez właściwy organ administracji państwowej (SANEPID lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Termin zawieszenia ważności biletu jest tożsamy z terminem kwarantanny lub izolacji.
przewiń do góry