×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Show this page in English

Reklamacje

Rozpatrywanie reklamacji dotyczących transakcji realizowanych w samoobsługowych automatach stacjonarnych i mobilnych SKA, kasownikach elektronicznych w pojazdach oraz na dedykowanej stronie internetowej

 1. Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983);
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr 38 poz. 266, Dz.U. z 2017 r. poz. 2406 ze zm.);
  3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
 2. Typy reklamacji:
  1. reklamacja gotówkowa (niewydanie reszty lub niezwrócenie gotówki pomimo anulowania transakcji);
  2. niewydrukowanie biletu papierowego pomimo uiszczenia opłaty;
  3. reklamacja transakcji kartą płatniczą (zatrzymanie karty, pobranie środków pomimo anulowania transakcji/operacji);
  4. błędnie pobrana opłata za przejazd przy użyciu kasowników elektronicznych;
  5. reklamacje transakcji internetowych.
 3. Reklamacja może być złożona w formie:
  1. pisemnej na specjalnym formularzu (format PDF; 135 KiB), który stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora ZDiTM w sprawie Regulaminu użytkowania Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej — SKA:
   1. w Biurze Obsługi Klienta — kasa główna ZDiTM, ul. Klonowica 5, Szczecin;
   2. przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego;
  2. dokumentowej — z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w sposób jednoznacznie umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie na adres: zditm@zditm.szczecin.pl lub bok@zditm.szczecin.pl;
  3. elektronicznej — z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, i z opatrzeniem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 4. Złożenie reklamacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oznacza zgodę uprawnionego na doręczenie odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana o ile w treści reklamacji nie umieszczono żądania udzielenia odpowiedzi lub doręczenia wezwań w formie pisemnej na wskazany adres zamieszkania lub siedziby.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. datę sporządzenia;
  2. nazwę i adres siedziby jednostki, do której składana jest reklamacja;
  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdej sprawy);
  6. wykaz załączonych dokumentów;
  7. numer rachunku bankowego właściwy do wypłaty należności;
  8. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.
 6. Do reklamacji powinny być dołączone:
  1. odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet za przejazd, paragon zakupu biletu elektronicznego lub inny dokument potwierdzający rodzaj i wysokość zakupu);
  2. potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia lub dane określone przez przewoźnika, pozwalające zidentyfikować zawartą umowę przewozu;
  3. dokumenty poświadczające uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów;
  4. pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu pasażera (którego dotyczy reklamacja) reklamację składa inna osoba.
 7. Dodatkowe informacje w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  1. data i godzina transakcji;
  2. lokalizacja automatu stacjonarnego;
  3. numer boczny pojazdu (dotyczy transakcji realizowanych w pojeździe);
  4. identyfikator transakcji internetowej;
  5. rodzaj biletu;
  6. reklamowana kwota (wraz ze specyfikacją nominałów);
  7. 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry z numeru karty płatniczej (jeżeli reklamacja dotyczy karty płatniczej) lub potwierdzenie bankowe płatności;
  8. opis reklamacji.
 8. Termin i sposób załatwienia sprawy:
  1. ZDiTM niezwłocznie potwierdza uprawnionemu wpływ reklamacji osobiście lub w formie automatycznej odpowiedzi (autorespondera) do nadawcy oświadczenia złożonego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  2. odpowiedzi na reklamację udziela się w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji;
  3. jeżeli reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 3–7, ZDiTM wzywa reklamującego nie później niż w okresie 14 dni od dnia jej wpływu, gdy jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, aby usunął braki w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu uzupełnionej reklamacji do ZDiTM.
 9. Odwołania:
  1. od nieuwzględnionej w całości lub części reklamacji podróżny może złożyć odwołanie do Dyrektora ZDiTM w terminie 14 dni od daty otrzymania negatywnej odpowiedzi;
  2. w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub tylko częściowego jej uwzględnienia pasażer ma prawo skierować sprawę do właściwego miejscowo sądu.
przewiń do góry