×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności następuje po uzyskaniu pozwolenia na jego umieszczenie, wydawanego na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym wydawanej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych (decyzja wydawana przez Dział Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego ZDiTM). Wzory wniosków załączone są na dole tej strony.

Wydanie zezwolenia

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (dostępny na dole tej strony).
 2. Załączniki do wniosku:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z określeniem lokalizacji zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności,
  • kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
  • kserokopia pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku wniesionego sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (w przypadku gdy jest to konieczne),
  • kserokopia decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym (w przypadku gdy jest to konieczne).

Przedłużenie zezwolenia

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (dostępny na dole tej strony).
 2. Załączniki do wniosku:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z określeniem lokalizacji tymczasowego obiektu budowlanego,
  • kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
  • kserokopia poprzedniego zezwolenia.

Informacje na temat opłat

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu, odpisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin — nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej w Uchwale nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (z późn. zm.).

Na prawach wyłączności

rodzaj zajęcia cena w zł za 1 m²/1 dzień
jezdnia, torowisko, chodnik, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka rowerowa i ciągi piesze dróg krajowych i wojewódzkich 1,00
pozostałe elementy pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich 0,05
jezdnia, torowisko, chodnik, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka rowerowa i ciągi piesze dróg powiatowych i gminnych 0,80
pozostałe elementy pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych 0,04

Forma i przewidywany termin załatwienia

Zaleca się składanie wniosków z 2-miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym zajęciem pasa drogowego, w przypadku kontynuacji — z miesięcznym wyprzedzeniem.

Na każde zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności należy składać oddzielny wniosek.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

przewiń do góry