×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:



×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację reklam

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy następuje po uzyskaniu pozwolenia na jej umieszczenie, wydawanego na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym wydawanej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych (decyzja wydawana przez Dział Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego ZDiTM). Wzory wniosków załączone są na dole tej strony.

Wydanie zezwolenia

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację reklamy (dostępny na dole tej strony).
 2. Załączniki do wniosku:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z określeniem lokalizacji reklamy,
  • kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
  • kserokopia decyzji lokalizacyjnej, wydanej w trybie art. 39 ustawy o drogach publicznych,
  • kserokopia decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Przedłużenie zezwolenia

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację reklamy (dostępny na dole tej strony).
 2. Załączniki do wniosku:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z określeniem lokalizacji reklamy,
  • kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
  • kserokopia poprzedniego zezwolenia.

Informacje na temat opłat

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu, odpisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin — nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej w Uchwale nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (z późn. zm.).

Reklama wolnostojąca

kategoria drogi cena w zł za 1 m²/1 dzień
krajowa 1,80
wojewódzka 1,20
powiatowa 1,00
gminna 0,70

Reklama zlokalizowana na wiacie przystankowej zrealizowanej przez podmiot niepełniący funkcji zarządcy drogi

kategoria drogi cena w zł za 1 m²/1 dzień
krajowa 0,10
wojewódzka 0,10
powiatowa 0,08
gminna 0,08

Reklama nieprzekraczająca 1 m² umieszczona nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierająca wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę zajmującego pas drogowy własnej działalności gospodarczej

kategoria drogi cena w zł za 1 m²/1 dzień
krajowa 0,50
wojewódzka 0,40
powiatowa 0,30
gminna 0,20

Forma i przewidywany termin załatwienia

Zaleca się składanie wniosków z 2-miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym zajęciem pasa drogowego, w przypadku kontynuacji — z miesięcznym wyprzedzeniem.

Na każdą lokalizację reklamy należy składać oddzielny wniosek.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

przewiń do góry