×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Zawiadomienie o konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, a znajdujących się w pasie drogowym

Zgodnie z art. 40 ust. 14a, 14b, 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, po zlokalizowaniu awarii właściciel urządzenia / prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.

Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Za wejście w pas drogowy, o którym mowa, bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z art. 40 ust. 12 przywołanej ustawy.

Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

Przed rozpoczęciem robót związanych z usunięciem awarii należy:

  1. uzgodnić termin i powierzchnię zajęcia pasa drogowego:
    • w dni robocze w godzinach 7:30-15:30 — z pracownikami Działu Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego (numery telefonów w bazie teleadresowej ZDiTM),
    • w dni robocze poza ww. godzinami pracy lub w dni wolne od pracy przez całą dobę — z pracownikami Centrali Ruchu ZDiTM (tel. 91 48 00 500, 91 48 00 401, 19285);
  2. zgłosić awarię Dyżurnemu w strukturze Straży Miejskiej — tel. 91 44 27 600, 91 44 27 601 lub 91986 (oraz ewentualnie innym służbom, instytucjom i podmiotom).

Odtworzenie nawierzchni po robotach winno nastąpić zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.

Informacje na temat opłat

  1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu, odpisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin — nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
  3. Opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej w Uchwale nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (z późn. zm.).

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

przewiń do góry