Nabycie nieruchomości i praw do zasobu Gminy Miasto Szczecin

Wymagane dokumenty

Oferta sprzedaży nieruchomości wraz z uzasadnieniem.

Załączniki:

  • odpis z księgi wieczystej stwierdzający rzeczywisty stan prawny;
  • opinia WUiAB o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin;
  • opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków);
  • uchwała właściwego organu o sprzedaży w przypadku osoby prawnej;
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 365 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • art. 20 pkt 17 i pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  • art. 1 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (ze zm.).

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.