Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności następuje po uzyskaniu pozwolenia na jego umieszczenie, wydawanego na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym wydawanej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych (decyzja wydawana przez Dział Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego ZDiTM). Wzory wniosków załączone są na dole tej strony.

Wydanie zezwolenia

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (dostępny na dole tej strony).
 2. Załączniki do wniosku:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z określeniem lokalizacji zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności,
  • kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
  • kserokopia pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku wniesionego sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (w przypadku gdy jest to konieczne),
  • kserokopia decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym (w przypadku gdy jest to konieczne).

Przedłużenie zezwolenia

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (dostępny na dole tej strony).
 2. Załączniki do wniosku:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z określeniem lokalizacji tymczasowego obiektu budowlanego,
  • kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
  • kserokopia poprzedniego zezwolenia.

Opłaty

Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego pod urządzenie obce, tj. obiekt budowlany, reklamy oraz na prawach wyłączności, ustala Uchwała nr XLVI/1268/23 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2023 r. poz. 776) na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185):

§ 6. 1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 2, 3, 4, 5, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 6, 7:

 1. jezdnia drogi krajowej i wojewódzkiej
  1. przy zajęciu do 20% szerokości – 1,70 zł
  2. przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości – 3,40 zł
  3. przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości – 6,70 zł
 2. jezdnia drogi powiatowej i gminnej
  1. przy zajęciu do 20% szerokości – 1,40 zł
  2. przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości – 2,90 zł
  3. przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości – 5,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt.1 lit. a, ust. 1 pkt. 2 lit. a, stosuje się także do torowisk, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Dla pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 10% stawek określonych zgodnie z ust. 2.

4. Ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu ustawienia pojemnika, z zastrzeżeniem ust. 5:

 1. dla drogi krajowej i wojewódzkiej:
  1. jezdnia – 7,00 zł,
  2. pozostałe elementy pasa drogowego – 5,00 zł,
 2. dla drogi powiatowej i gminnej:
  1. jezdnia – 6,00 zł,
  2. pozostałe elementy pasa drogowego – 4,00 zł.

5. Ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w celu ustawienia pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych wykonach zgodnie z normą PN-EN 840 o pojemności 80 do 5000 l oraz pojemniki biodegradowalne zgodnie z normą EN 13432 w wysokości 0,01 zł.

6. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego na prawach wyłączności pod zieleń ozdobą w wysokości – 0,02 zł.

7. Rokrocznie w okresie od 01 stycznia do 31 marca oraz w okresie od 01 listopada do 31 grudnia, za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, na prawach wyłączności pod ogródki gastronomiczne niebędące urządzeniem obcym niezwiązanym funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, ustala się stawki opłat w wysokości 10% stawek określonych zgodnie z ust. 1.

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu, odpisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
 3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wnosić na rachunek Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nr 83 1020 4795 0000 9802 0493 5815.

Forma i przewidywany termin załatwienia

 • Drogi publiczne – decyzja administracyjna (1 miesiąc).
 • Drogi wewnętrzne – umowa cywilno-prawna (1 miesiąc).

Zaleca się składanie wniosków z 2-miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym zajęciem pasa drogowego, w przypadku kontynuacji – z miesięcznym wyprzedzeniem.

Na każde zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności należy składać oddzielny wniosek.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.