Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 212)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 315)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 629).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty

Opłata administracyjna:

 • w kategorii I:
  • 100 zł – termin ważności zezwolenia: 12 miesięcy;
 • w kategorii II:
  • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  • 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  • 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
 • w kategorii V:
  • w przypadku zezwolenia na wielokrotny przejazd opłatę ustala się na podstawie wzoru On = pj + (n − 1) × 0,7 × pj, w którym poszczególne symbole oznaczają:
   • On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
   • n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
   • pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wynoszącą:
    • 500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III, i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
    • 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Opłatę administracyjną należy uiścić w kasie bankowej Urzędu Miasta Szczecin lub na konto Gminy Miasto Szczecin – nr 80 1020 4795 0000 9902 0278 0674.

Opłata skarbowa – 17,00 zł – za ewentualne upoważnienie. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków bądź poczty.

Termin załatwienia sprawy

 • Dla kategorii I – 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 • Dla kategorii II – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 • Dla kategorii V – 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Miejsce składania dokumentów

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin:

 • złożenie wniosku: Biuro Obsługi Interesantów,
 • odbiór wniosku: Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej (pok. 402).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.