×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

OgłoszeniaRSS

Pisemny konkurs ofert w celu wyłonienia dzierżawcy powierzchni reklamowych na słupach ogłoszeniowych w pasie drogowym na terenie Gminy Miasto Szczecin

opublikowano: 06.07.2017 11:34 · ogłoszenie archiwalne

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ogłasza pisemny konkurs ofert w celu wyłonienia dzierżawcy powierzchni reklamowych na słupach ogłoszeniowych w pasie drogowym na terenie Gminy Miasto Szczecin

1. W ramach konkursu Wydzierżawiający udostępni powierzchnię na słupach ogłoszeniowych w pasie drogowym na terenie Gminy Miasto Szczecin.
2. Wykaz słupów wraz z powierzchnią zostały przedstawione w Załączniku nr 1.
3. Lokalizacje słupów wraz z opisem (karty obiektu)zostały przedstawione w Załączniku nr 2.
4. Szczegółowe warunki dzierżawy określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3.
5. Konkurs obejmuje powierzchnię reklamową na wszystkich słupach ujętych w Załączniku nr 1 bez możliwości wyboru tylko niektórych.
6. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5, 71-434 Szczecin, w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 r. (w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data wpływu do siedziby ZDiTM).
7. Organizator konkursu nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
8. Oferta powinna być złożona w zamkniętym, nie przezroczystym opakowaniu (kopercie). Na kopercie umieszcza się napis „Oferta w konkursie na dzierżawę powierzchni
na słupach ogłoszeniowych” oraz nazwę Oferenta.
9. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres Oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
b) oferowaną wysokość dziennej stawki czynszu netto za łączną powierzchnię reklamową na wszystkich objętych konkursem słupach (podaną jednoznacznie, bez tzw. „przedziałów” i innych wariantów), nie mniejszą niż kwota wskazana w pkt. 16;
c) podpis Oferenta i datę sporządzenia oferty.
10. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
11. Do oferty należy dołączyć:
a) kopie decyzji o nadaniu nr REGON i NIP,
b) w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualną umowę spółki cywilnej,
c) aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami
z datą wystawienia nie przekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy,
d) oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy lub złożenia oferty.
12. Oferty i dokumenty załączone do nich nie podlegają zwrotowi.
13. Dane zawarte w ofertach służą wyłącznie do wyłonienia najkorzystniejszej z nich; wydzierżawiający zobowiązuje się nie ujawniać ich treści osobom trzecim.
14. Konkurs uważa się za ważny, o ile wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca wymogi i warunki konkursu.
15. Oferty oceniane będą wg kryterium kwoty netto zaproponowanej dziennej stawki opłaty za dzierżawę ogólnej powierzchni reklamowej na wszystkich słupach wg załącznika nr 1.
16. Minimalna stawka dziennej stawki opłaty za dzierżawę ogólnej powierzchni reklamowej na wszystkich słupach wg załącznika nr 1 wynosi: 222,83 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) netto.
17. Stawka o której mowa została ustalona na podstawie uchwały nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 85 z 2004 r., poz. 1592 z późn. zm.), na zasadach określonych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
18. Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydzierżawiającego – www.zditm.szczecin.pl.
19. Organizator konkursu ma prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części bez względu na etap procedury.

przewiń do góry