Show this page in English

Ulgi i zwolnienia

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne — uchwałę Rady Miasta. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych.

W Szczecinie obowiązują następujące wymiary uprawnień:

 1. Uprawnienia do ulgi:
  • ulga 50%,
  • ulga dla seniora,
  • ulga dla bezrobotnych,
  • ulga rodzinna.
 2. Prawo do przejazdów bezpłatnych.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych

osoby uprawnione dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z ulgowych przejazdów
ulga 50%
studenci szkół wyższych ważna legitymacja studencka (art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
kombatanci ważna legitymacja kombatancka lub zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)
uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych, w których realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie odpowiednio szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego (nie dotyczy uczniów wymienionych w zał. nr 2 ust. 1 pkt 26) do ukończenia 23 roku życia ważna legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego
emeryci — po ukończeniu odpowiednio 55 lat — w przypadku kobiet i 60 lat — w przypadku mężczyzn oraz renciści ważna legitymacja organu emerytalno-rentowego Rzeczpospolitej Polskiej wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość (w przypadku osób otrzymujących rentę rodzinną z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na podstawie zaświadczenia potwierdzającego otrzymane uprawnienie, wystawionego przez ZER MSWiA wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość)
osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu ważna legitymacja Polskiego Związku Głuchych z wpisem o niepełnosprawności
osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 16 roku życia ważna legitymacja wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dokumentująca stopień niepełnosprawności zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
dzieci, młodzież i studenci do ukończenia 26 roku życia uczęszczający do szkół zagranicznych ważna legitymacja International Student Identity Card (ISIC) lub Europejska Karta Młodzieżowa EURO 26 „Student World
doktoranci studiów stacjonarnych ważna legitymacja doktoranta, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa legitymacja weterana poszkodowanego wg wzoru określonego przez właściwego Ministra Obrony Narodowej — w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych — w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego — w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW albo Szefa Agencji Wywiadu — w doniesieniu do funkcjonariuszy AW
ulga dla seniora
osoby po ukończeniu 67 roku życia do ukończenia 70 roku życia dokument stwierdzający tożsamość oraz wiek pasażera
ulga dla bezrobotnych
osoby uprawnione aktualna decyzja orzekająca status bezrobotnego wydana przez Powiatowy Urząd Pracy i aktualna karta wizyt wydana przez Powiatowy Urząd Pracy z dokumentem stwierdzającym tożsamość pasażera (określona w karcie wizyt data zgłoszenia wystawiona maksymalnie 3 miesiące przed terminem kontroli)
ulga rodzinna
ulga rodzinna przysługuje tylko rodzinom od dwójki dzieci wzwyż i jej wielkość uzależniona jest od liczby dzieci z danej rodziny uprawnionych do posiadania Szczecińskiej Karty Rodzinnej
posiadacze Szczecińskiej Karty Rodzinnej do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy posiadacz SKR kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej Szczecińska Karta Rodzinna z zapisanymi uprawnieniami do ulgi wraz z ważnym dokumentem potwierdzającym status ucznia lub studenta studiów stacjonarnych
rodzice (opiekunowie prawni) dzieci wymienionych powyżej Szczecińska Karta Rodzinna z zapisanymi uprawnieniami do ulgi
ulga na linii turystycznej
dzieci po ukończeniu 4 roku życia do ukończenia 10 roku życia dokument stwierdzający wiek dziecka

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych

osoby uprawnione dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów
inwalidzi wojenni i wojskowi (w przypadku I grupy inwalidzkiej wraz z opiekunem) książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy organ ZUS lub legitymacja Związku Inwalidów RP (art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin)
Posłowie na Sejm i Senatorowie RP ważna legitymacja poselska lub senatorska (art. 43 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora)
dzieci i uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do przedszkoli i szkół ważna legitymacja szkolna/przedszkolna wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 11 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
opiekunowie przewozu dzieci i/lub uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w poprzednim punkcie, na trasie przejazdu od miejsca zamieszkania tych dzieci i/lub uczniów do odpowiednio szkoły/przedszkola, której są wychowankami/uczniami zaświadczenie wystawione odpowiednio przez szkołę/przedszkole (art. 11 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
nauczyciele i wychowawcy dzieci i/lub uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w poprzednim punkcie, podczas sprawowania nad nimi opieki w czasie przewozu imienne zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły/przedszkola
osoby represjonowane ważna legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin)
pracownicy oraz byli pracownicy Organizatora i Operatorów komunikacji miejskiej Szczecina i Polic dokument potwierdzający zatrudnienie lub dla emerytów i rencistów oraz byłych pracowników mających zasiłki i świadczenia przedemerytalne — zaświadczenie
funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Straży Granicznej ważna legitymacja służbowa
dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat oświadczenie osoby opiekującej się
osoby, które ukończyły 70 rok życia dokument stwierdzający tożsamość oraz wiek pasażera
osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem (opiekunem może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana została przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży) ważny wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego RP) oraz dokument stwierdzający tożsamość
osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunem (opiekunem może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana została przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży) ważna legitymacja lub ważne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz dokument stwierdzający tożsamość
osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy ważna legitymacja lub ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub ważna legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 16 roku życia wraz z opiekunem ważna legitymacja stwierdzająca niepełnosprawność wydana przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Honorowi Dawcy Krwi ważne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w formie spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej wydanej przez ZDiTM, zgodnie z regulaminem ustalonym w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
Zasłużeni Dawcy Przeszczepów legitymacja „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” oraz dokument stwierdzający tożsamość
Pionierzy Miasta Szczecina legitymacja pioniera
Honorowi Obywatele Miasta Szczecina
osoby odznaczone Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina
posiadacze biletów Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) całodziennych (VBB-Bilet jednodniowy T/P) oraz jednorazowych w relacji z Berlina oraz stacji pośrednich do Szczecina oraz ze Szczecina do Berlina i stacji pośrednich, jak również ze Schwedt oraz Angermünde do Szczecina i ze Szczecina do Schwedt oraz Angermünde bilet ważny w dniu przejazdu i do godziny 3:00 dnia następnego
posiadacze ważnych jednodniowych biletów kolejowych Deutsche Bahn o nazwach: Brandenburg-Berlin-Ticket, Mecklenburg-Vorpommern-Ticket, Schönes-Wochenende-TicketBrandenburg-Berlin-Ticket Nacht uprawniających do przejazdu do Szczecina bilet uprawnia do bezpłatnego przejazdu nie więcej niż 5 osób w dniu przejazdu określonym w bilecie
zorganizowane grupy dzieci i młodzieży objętej programem opieki i pomocy, uczestniczące w koloniach i zimowiskach organizowanych przez instytucje i organizacje charytatywne po uprzedniej akceptacji wniosku przez Prezydenta Miasta Szczecin imienna lista uczestników bądź identyfikatory potwierdzone przez ZDiTM
osoby odznaczone tytułem „Ambasadora Szczecina” legitymacja wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin
członkowie zarządów jednostek pomocniczych Miasta Szczecin (osiedli) ważna legitymacja Radnego Osiedla pełniącego funkcję: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika lub Członka Zarządu
osoby poszkodowane w tragicznych wydarzeniach grudnia 1970 roku w Szczecinie imienna Szczecińska Karta Aglomeracyjna wydana przez ZDiTM; karty wydawane są osobom poszkodowanym z listy osób poszkodowanych przekazanej ZDiTM przez Stowarzyszenie Społeczne Grudzień ’70 — Styczeń ’71
pasażerowie w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu każdego roku w dniu 22 września
dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny, będąca wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturze organizacyjnej Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie legitymacja szkolna oraz zaświadczenie wydane przez Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (dotyczące tego uprawnienia) ważne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w formie spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej
Uprawnienie nadawane jest:
 1. po raz pierwszy oraz przy każdej zmianie szkoły, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i/lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania ucznia, tj. ww. legitymacji szkolnej z wpisanym adresem zamieszkania ucznia lub zaświadczenia wydanego przez szkołę potwierdzającego adres zamieszkania ucznia;
 2. po raz kolejny (uprawnienie przedłużane jest na kolejny rok szkolny), na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i/lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;
 3. na okres ważności określony na legitymacjach szkolnych.
pracownicy MOPR w Szczecinie wykonujący pracę z rodziną w miejscu jej pobytu lub zamieszkania ważne upoważnienie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie (według wzoru zatwierdzonego przez ZDiTM)
posiadacze biletów na mecz Pogoni Szczecin w dniu meczu w godz. 12:00–23:59 potwierdzenie zakupu w formie: biletu/karnetu okolicznościowego lub biletu/karnetu paragonowego lub wydruku z systemu internetowego (dopuszcza się okazanie potwierdzenia na urządzeniu mobilnym), wydruku otrzymanego od punktu sprzedaży w regionie lub zaproszenia na pojedynczy mecz, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość wskazaną na ww. dokumentach
osoby posiadające status „osoby represjonowanej z powodów politycznych”, „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej” ważna legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby, jako „osoby represjonowanej z powodów politycznych”, „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej”
obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (uprawnienie przysługuje do dnia 30 września 2022 r.) dokument potwierdzający przekroczenie granic
na liniach turystycznych — dzieci do ukończenia 4 roku życia dokument stwierdzający wiek dziecka
załączniki
przewiń do góry