O Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) jest wydzieloną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin, działającą w formie jednostki budżetowej. Do jej zadań należą:

 1. Finansowanie, planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych oraz organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, a w szczególności:
  1. 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  3. 3. pełnienie funkcji inwestora,
  4. 4. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami, za wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20 f pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  5. 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  6. 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  7. 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
  8. 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, pobieranie opłat i kar pieniężnych oraz prowadzenie egzekucji opłat i kar z tego tytułu,
  9. 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  10. 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  11. 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  12. 11a. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  13. 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  14. 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  15. 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  16. 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  17. 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  18. 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  19. 18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
  20. 19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
  21. 19a. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 1 października 1985 r. o drogach publicznych,
  22. 19b. zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej,
  23. 20. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu i transportu drogowego, miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów,
  24. 21. organizowanie systemu płatnego parkowania i pobierania opłat z tego tytułu, w tym zawieranie umów na administrowanie strefą płatnego parkowania oraz nadzór nad jej prawidłową realizacją,
  25. 22. usuwanie pojazdów z drogi, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub powierzenie ich wykonania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w przedmiocie ponoszenia kosztów usuwania pojazdów z dróg oraz kosztów przechowywania usuniętych pojazdów w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zostały odebrane przez właścicieli z parkingu strzeżonego bez uiszczenia kosztów ich holowania i przechowywania,
  26. 23. wdrażanie SIM w latach 2014–2026,
  27. 24. wydawanie zezwoleń na ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego masa, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi w przepisach określających warunki techniczne pojazdów oraz określonych w art. 61 ust. 6, 8 i 10 oraz art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, poz. 54, poz. 720, poz. 463, poz. 1517, poz. 694) oraz pobieranie opłat z tego tytułu.
 2. Zarządzanie, gospodarowanie, finansowanie, oznakowanie i utrzymanie użytków gruntowych o symbolu „dr” stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzanych przez inne podmioty, w tym:
  1. 1. regulacja stanów prawnych nieruchomości,
  2. 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości,
  3. 3. prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości oraz obciążaniem nieruchomości służebnościami gruntowymi,
  4. 4. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam.
 3. Organizacja, nadzór i kontrola oczyszczania ulic w mieście Szczecin.
 4. Przewóz, organizacja, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym, a w szczególności:
  1. 1. organizowanie i koordynowanie regularnego transportu publicznego na terenie Miasta Szczecin oraz sterowanie ruchem wszystkich jednostek transportu miejskiego,
  2. 2. określenie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej,
  3. 3. organizowanie i wykonywanie służb nadzoru i sterowania ruchem pojazdów przygotowanych do realizacji zadań związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego,
  4. 4. organizowanie usług przewozowych, nadzór ich wykonania,
  5. 5. analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących politykę taryfową,
  6. 6. organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli posiadania przez pasażerów biletów,
  7. 7. ustalenie planu nakładów na transport zbiorowy w zakresie eksploatacji i inwestycji,
  8. 8. zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie przewoźników stosownie do zawartych umów,
  9. 9. prowadzenie remontów, konserwacji, oraz modernizacji eksploatowanej infrastruktury,
  10. 10. opracowanie regulaminu przewozu określającego warunki obsługi pasażerów,
  11. 11. przeprowadzanie postępowań reklamacyjnych pasażerów wynikających z umowy przewozu.
 5. Działania na rzecz wdrożenia zintegrowanego biletu publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem przewozów autobusowych, tramwajowych i kolejowych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego objętego funkcjonowaniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Statut ZDiTM w języku migowym

Załączniki