Zamówienia publiczneRSS

Uwaga! Informacja w związku z zamknięciem Biura Obsługi Interesantów dla osób z zewnątrz

Wizyty dotyczące zamówień publicznych (składanie lub otwarcia ofert, wadia itp.) rozpatrywane będą indywidualnie przez pracownika Działu Zamówień Publicznych. Po przyjściu do budynku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie należy zgłosić cel wizyty („Zamówienia publiczne”) i poczekać na kontakt właściwego urzędnika.

Jednocześnie w związku z obecną sytuacją i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznych otwarciach ofert. informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin w latach 2022-2024. 14.12.2021 29.12.2021 09:00
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450)i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne oraz hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego 07.12.2021 15.12.2021 09:00
Przekazanie na składowisko różnych odpadów w workach i z kontenerów 03.12.2021 13.12.2021 09:00
17.12.2021 09:00
20.12.2021 09:00
Usługi w zakresie utrzymania w sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin 23.11.2021 02.12.2021 09:00
Sprzątanie pomieszczeń w obiektach położonych przy ul. S. Klonowica 5 i Niedziałkowskiego 20a wraz z terenem przyległym do budynku oraz obiektów socjalnych, kasowych, socjalno-kasowych oraz pomieszczeń wind, znajdujących się przy kładkach na Basenie Górniczym i 144 szt. plastikowych siedzisk na pętli Basen Górniczy, na terenie miasta Szczecin 16.11.2021 24.11.2021 09:00
Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon „Transport na żądanie" na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy 15.11.2021 13.12.2021 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 5 szt. przepustów na rzece Bukowej w Szczecinie 10.11.2021 18.11.2021 09:00
23.11.2021 09:00
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. 10.11.2021 18.11.2021 09:00
25.11.2021 09:00
Utrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacja Miejską (CSZKM) będącego w posiadaniu Zamawiającego 08.11.2021 06.12.2021 09:00
Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie 08.11.2021 18.11.2021 09:00
19.11.2021 09:00
Utrzymanie czystości na terenach Gminy Miasto Szczecin. Część I: Strefa A (priorytetowa). Część II: Strefa B (bieżąca), Strefa C (doraźna) 29.10.2021 26.11.2021 09:00
30.11.2021 09:00
Usługa polegająca na ochronie fizycznej obiektów oraz pojazdów sprowadzonych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów, przyjmowanie pojazdów i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów. 26.10.2021 04.11.2021 09:00
09.11.2021 09:00
15.11.2021 09:00
Sprzątanie pomieszczeń w obiektach położonych przy ul. S. Klonowica 5 i Niedziałkowskiego 20a wraz z terenem przyległym do budynku oraz obiektów socjalnych, kasowych, socjalno-kasowych oraz pomieszczeń wind, znajdujących się przy kładkach na Basenie Górniczym i 144 szt. plastikowych siedzisk na pętli Basen Górniczy, na terenie miasta Szczecin 14.10.2021 22.10.2021 09:00
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne oraz hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego 12.10.2021 20.10.2021 09:00
Wykonie dokumentacji projektowej przebudowy 5 szt. przepustów na rzece Bukowej w Szczecinie 28.09.2021 06.10.2021 09:00
Remont mostu drogowego nad Kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej w Szczecinie 27.09.2021 12.10.2021 09:00
18.10.2021 09:00
Zagospodarowanie terenu w ciągu ul. Łukasińskiego w rejonie przystanku „Ogrody Działkowe” w Szczecinie. 21.09.2021 06.10.2021 09:00
Przebudowa drogi w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Orawskiej w Szczecinie 20.09.2021 05.10.2021 09:00
08.10.2021 09:00
11.10.2021 09:00
Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin 02.09.2021 10.09.2021 09:00
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450)i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne oraz hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego. 01.09.2021 09.09.2021 09:00
Budowa budynku socjalnego w miejscu istniejących obiektów wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu na pętli GOCŁAW w Szczecinie 01.09.2021 16.09.2021 09:00
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator 27.08.2021 29.09.2021 09:00
Utrzymanie czystości na terenach Gminy Miasto Szczecin. Część I: Strefa A (priorytetowa). Część II: Strefa B (bieżąca), Strefa C (doraźna) 20.08.2021 15.09.2021 09:00
29.09.2021 09:00
04.10.2021 09:00
06.10.2021 09:00
Przebudowa ulicy Niepołomickiej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 19.08.2021 03.09.2021 09:00
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin w podziale na Części 18.08.2021 14.09.2021 09:00
Zagospodarowanie terenu w ciągu ul. Łukasińskiego w rejonie przystanku „Ogrody Działkowe” w Szczecinie 10.08.2021 25.08.2021 09:00
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2022 – 2024 10.08.2021 25.08.2021 09:00
Naprawy, przeglądy przebiegowe, okresowe badania techniczne na Stacji Kontroli Pojazdów samochodów służbowych ZDiTM w Szczecinie. 27.07.2021 04.08.2021 09:00
Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Berka Joselewicza w Szczecinie 16.07.2021 03.08.2021 09:00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Maciejowickiej w Szczecinie 13.07.2021 28.07.2021 09:00
Budowa ulicy Sierakowskiej w Szczecinie 16.06.2021 02.07.2021 10:00
Przebudowa chodników i poboczy w ciągu ul. Krasickiego na odcinku od ul. Ostrawickiej do ul. Traugutta w Szczecinie. 16.06.2021 02.07.2021 09:00
07.07.2021 09:00
Przebudowa ulicy Maklerskiej i Bulwaru Beniowskiego w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 14.06.2021 29.06.2021 09:00
Modernizacja zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie 08.06.2021 23.06.2021 09:00
Remont chodników i jezdni na ulicy Okólnej w Szczecinie. 28.05.2021 14.06.2021 09:00
Wykonanie montaży i demontaży urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 24.05.2021 01.06.2021 09:00
Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków wsporczych SIM, tabliczek kierujących dla kierowców i pieszych dotyczących informacji turystycznej oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych i ich konstrukcji wsporczych w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin. 23.04.2021 06.05.2021 09:00
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego w Szczecinie – ETAP I Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza”. 19.04.2021 27.04.2021 09:00

Zamówienia o wartości do 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Utrzymanie i zarządzanie oprogramowaniem obsługującym sieć Wi-Fi utworzoną w pojazdach komunikacji miejskiej w Szczecinie 13.01.2022 20.01.2022 10:00
Świadczenie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w kontrolowaniu urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 20.12.2021 28.12.2021 12:00
Usługa polegającą na przeprowadzeniu przeglądów okresowych zamiatarek Johnston oraz napraw pogwarancyjnych lub nie objętych gwarancją 16.12.2021 21.12.2021 12:00
Utrzymanie i obsługa bieżąca sieci transmisji danych zrealizowanej w technologii VPN typu „site to site” zapewniającej łączność pomiędzy centralą ZDiTM na ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin z sieciami bezprzewodowymi znajdującymi się w zajezdniach poszczególnych przewoźników. Utrzymanie i obsługa bieżąca urządzeń sieci WLAN służących do obsługi dostępu do monitoringu pojazdów w zajezdniach przewoźników 14.12.2021 22.12.2021 12:00
Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2022". 09.12.2021 17.12.2021 12:00
Usługa polegającą na przeprowadzeniu przeglądów okresowych zamiatarek Johnston oraz napraw pogwarancyjnych lub nie objętych gwarancją. 02.12.2021 08.12.2021 12:00
Przeglądy okresowe zamiatarek HAKO wraz z naprawami pogwarancyjnymi. 02.12.2021 09.12.2021 12:00
Opracowanie kompletnego projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Piastów – Jagiellońska 14.10.2021 22.10.2021 12:00
Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych14 kompletów urządzeń pokładowych do obsługi systemu zarządzania flotą ZDiTM 14.10.2021 20.10.2021 12:00
Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Szczecinie”. 08.10.2021 15.10.2021 12:00
Zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Działu Utrzymania Czystości w Pasie Drogowym. 08.10.2021 14.10.2021 15:00
Wykonanie i dostawa 15 szt. wiat przystankowych. 05.10.2021 11.10.2021 12:00
Przebudowa ulicy Zakręt w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 16.09.2021 24.09.2021 12:00
Opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Piastów – Jagiellońska 01.09.2021 08.09.2021 12:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania SBO pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu lokalizacjach na terenie osiedla Niebuszewo 25.08.2021 01.09.2021 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn. Spójne trasy rowerowe dla Szczecina – ul. Matejki. 22.07.2021 29.07.2021 12:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przepustów na rzece Bukowa w Szczecinie 15.07.2021 23.07.2021 12:00
Budowa prostopadłych miejsc postojowych przy ul. Iwaszkiewicza w Szczecinie 13.07.2021 21.07.2021 12:00
Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Szczecinie 16.06.2021 24.06.2021 12:00
Przebudowa ulicy Polarnej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 13.05.2021 20.05.2021 15:00
Wykonanie przeglądów corocznych 105 obiektów mostowych oraz 5-cio letnich 21 obiektów mostowych zgodnie z art. 62 ust. i art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 27.04.2021 06.05.2021 12:00
Utrzymanie w stałej sprawności złączy międzywagonowych niezbędnych do prawidłowego działania Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską w tramwajach dwuwagonowych – 10 sztuk 13.04.2021 20.04.2021 12:00
Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem w ramach realizacji robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn. Remont mostu drogowego nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej w Szczecinie 10.04.2021 16.04.2021 15:00
Dostawa, konfiguracja, instalacja i uruchomienie systemu bezprzewodowego, darmowego dostępu do Internetu przeznaczonego do użytku pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Montaż i uruchomienie dotyczy wybranych 30 sztuk pojazdów komunikacji miejskiej. 15.03.2021 29.03.2021 12:00
Usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM w roku 2021 09.02.2021 17.02.2021 12:00
Utrzymanie i zarządzanie oprogramowaniem obsługującym sieć Wi-Fi utworzoną w pojazdach komunikacji miejskiej w Szczecinie. 18.01.2021 25.01.2021 10:00
przewiń do góry