×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Zamówienia publiczneRSS

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Remont mostu drogowego nad Kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej w Szczecinie 22.03.2019 02.04.2019 09:30
Wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Szczecin w roku 2019 21.03.2019 08.04.2019 08:30
Równe chodniki dla Szczecina - Etap 1 11.03.2019 26.03.2019 08:30
29.03.2019 08:30
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2019-2021 22.02.2019 12.03.2019 09:30
19.03.2019 08:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego” 11.02.2019 19.02.2019 08:30
Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w 2019 roku 31.01.2019 18.02.2019 09:30
26.02.2019 09:30
Wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego ulic miasta Szczecin w roku 2019 31.01.2019 18.02.2019 08:30
26.02.2019 08:30
28.02.2019 08:30
Utrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacja Miejską 28.01.2019 11.02.2019 11:30
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na żądanie) na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy 21.01.2019 04.02.2019 09:30
05.02.2019 09:30
Usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM 17.01.2019 25.01.2019 09:30
Zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych kompletnych od wad konstrukcyjnych materiałowych i wykonawczych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami 13.12.2018 21.12.2018 09:30
28.12.2018 09:30
03.01.2018 09:30
Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin 12.12.2018 20.12.2018 09:30
08.01.2019 09:30
11.01.2019 09:30
Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formie zaprojektuj i wybuduj 10.12.2018 27.12.2018 08:30
31.12.2018 08:30
Przyjęcie różnych odpadów w workach i z kontenerów 03.12.2018 11.12.2018 09:30
„OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECIN”, w tym: Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym Część II: Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie 29.11.2018 12.12.2018 09:30
19.12.2018 09:30
08.01.2019 09:30
05.02.2019 09:30
11.02.2019 09:30
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na żądanie) na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy 29.11.2018 13.12.2018 08:30
21.12.2018 08:30
07.01.2019 08:30
08.01.2019 11:30
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 28.11.2018 06.12.2018 08:30
Ochrona fizyczna obiektów oraz pojazdów sprowadzonych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów poprzez przyjmowanie i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów 28.11.2018 06.12.2018 10:30
Dostawa opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania pn. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy miasto Szczecin realizowanej poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego – obszar I, II, IV, V 27.11.2018 31.12.2018 08:30
Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego 27.11.2018 14.12.2018 08:30
19.12.2018 08:30
20.12.2018 08:30
CZĘŚĆ I: „Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)”. CZĘŚĆ II: „Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów na obszarze miasta Szczecin na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.)”. 27.11.2018 05.12.2018 08:30
06.12.2018 11:30
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 23.11.2018 07.12.2018 08:30
ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECINA, w tym: Część I: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże; Część II: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – prawobrzeże; Część III: Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania; Część IV: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecina oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód; 22.11.2018 06.12.2018 09:30
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych: CZĘŚĆ I – prawobrzeże Szczecina; CZĘŚĆ II –lewobrzeże Szczecina; 21.11.2018 05.12.2018 09:30
Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin 19.11.2018 27.11.2018 09:30
WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TRASACH KOMUNIKACYJNYCH MIASTA SZCZECIN 13.11.2018 22.11.2018 09:30
Utworzenie „Strefy 30” w obrębie ulic Okrzei – Budzysza Wosia – Przybyszewskiego – Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego – Reymonta- Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III – Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu 31.10.2018 15.11.2018 08:30
22.11.2018 08:30
29.11.2018 08:30
03.12.2018 08:30
Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie 25.10.2018 06.11.2018 09:30
09.11.2018 09:30
Przebudowa ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wraz z przebudową oświetlenia 09.10.2018 24.10.2018 08:30
07.11.2018 08:30
14.11.2018 08:30
16.11.2018 08:30
1. Przebudowa ulicy Przylesie w Szczecinie na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Paula Robiena polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED. 2. Przebudowa ulicy Tatarakowej dz. nr 42 ob. 4087, dz. nr 62/3, 62/4, 62/13, 62/17 ob. 4098, dz. nr 54 ob. 4011, dz. nr 61 ob. 4012 w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED. 08.10.2018 23.10.2018 09:30
Budowa obiektu socjalnego wraz z zamykanymi boksami do przechowywania rowerów na pętli Gocław w miejscu istniejącego obiektu wraz z wykonaniem niezbędniej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 05.10.2018 22.10.2018 08:30
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże 26.09.2018 10.10.2018 09:30
Oczyszczanie miasta Szczecin 21.09.2018 30.10.2018 09:30
Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Szczecińskiej po stronie ul. Sarniej na odcinku od ul. Duńskiej do posesji Szczecińska 25 w Szczecinie 21.09.2018 09.10.2018 09:30
Sprzątanie pomieszczeń w obiektach położonych przy ul. S. Klonowica 5 i Niedziałkowskiego 20a wraz z terenem przyległym do budynku oraz obiektów socjalnych, kasowych, socjalno-kasowych oraz pomieszczeń wind, znajdujących się przy kładkach na Basenie Górniczym i 144 szt. plastikowych siedzisk na pętli Basen Górniczy, na terenie miasta Szczecin 27.08.2018 04.09.2018 08:30
Budowa miejsc parkingowych na działce 11/59 z obrębu 2126 w rejonie ul. Janiszewskiego w Szczecinie 24.08.2018 11.09.2018 09:30
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 20.08.2018 02.10.2018 08:30
Przebudowa drogi w ciągu ul. Cukrowej, polegającej na budowie miejsc postojowych i chodnika oraz wpustów kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (realizacja zadania w zakresie branży elektrycznej – budowa oświetlenia ulicznego) 08.08.2018 23.08.2018 08:30
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin – IV CZĘŚCI: Część I: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże; Część II: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – prawobrzeże; Część III: Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania; Część IV: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecina oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód; 20.07.2018 31.08.2018 09:30
03.09.2018 09:30
Budowa miejsc parkingowych na działce 11/59 z obrębu 2126 w rejonie ul. Janiszewskiego w Szczecinie 05.07.2018 20.07.2018 09:30

Zamówienia o wartości do 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Wykonanie usługi w zakresie niwelacji precyzyjnej istniejących punktów (reperów roboczych) dla 42 obiektów mostowych na terenie miasta Szczecin 25.03.2019 01.04.2019 12:00
Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania pn.: Budowa jednostronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie od ul. Goleniowskiej poprzez rondo Gryfa do ul. Uranowej - Etap I oraz Budowa obustronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie na odcinku od ul. Uranowej do ul. Cynkowej - Etap II. 22.03.2019 01.04.2019 15:00
Budowa schodów terenowych na działce 7/57 z obrębu 3029 w rejonie skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza – Warcisława w Szczecinie 21.03.2019 29.03.2019 15:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy muru oporowego w ciągu ul. Rolnej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 34/2 w obrębie geodezyjnym 3089 wraz z technologią wykonania robót oraz uzgodnieniami potrzebnymi do realizacji robót budowlanych 13.02.2019 21.02.2019 15:00
Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2019 23.01.2019 31.01.2019 15:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności mostu nad rz. Płonia w ciągu ul. Pomorskiej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. Nr 6, 14 i 9/6 w obrębie geodezyjnym 4033 wraz z określeniem dalszej przydatności do eksploatacji oraz zakresem ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót. 08.01.2019 18.01.2019 12:00
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 12.12.2018 17.12.2018 08:30
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji chodników (płyta chodnikowa, konstrukcja nośna, konstrukcja kanału technologicznego) po obu stronach wiaduktu drogowego nad torami PKP wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 5, 29/15, 87 w obrębie geodezyjnym 1057, dz. nr 60 w obrębie geodezyjnym 1076 określającej dalszą przydatność do eksploatacji z uwzględnieniem nośności płyt oraz zakres ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót 04.12.2018 12.12.2018 12:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie z podziałem na dwa etapy: Etap 1 – Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Europejskiej; Etap 2 - Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta. 03.12.2018 12.12.2018 15:00
Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych: Etap 1 - w ramach zadania pn.: „Budowa jednostronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie od ul. Goleniowskiej poprzez Rondo Gryfa do ul. Uranowej”; Etap 2 - w ramach zadania pn.: „Budowa obustronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie na odcinku od ul. Uranowej do ul. Cynkowej”. 31.10.2018 13.11.2018 15:00
16.11.2018 15:00
23.11.2018 15:00
Utwardzenie pobocza pod miejsca parkingowe z płyt ażurowych przy ul. Świstaczej 22-34 w Szczecinie 26.10.2018 07.11.2018 15:00
Utwardzenie pobocza pod miejsca parkingowe z płyt ażurowych przy ul. Świstaczej 22-34 w Szczecinie 12.10.2018 23.10.2018 15:00
Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych: Etap 1 - w ramach zadania pn.: „Budowa jednostronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie od ul. Goleniowskiej poprzez Rondo Gryfa do ul. Uranowej”; Etap 2 - w ramach zadania pn.: „Budowa obustronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie na odcinku od ul. Uranowej do ul. Cynkowej”. 12.10.2018 22.10.2018 15:00
Przebudowa łącznika ulic Łowczych i Wesołej na dz. 90/1 w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 08.10.2018 16.10.2018 15:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji chodników (płyta chodnikowa, konstrukcja nośna, konstrukcja kanału technologicznego) po obu stronach wiaduktu drogowego nad torami PKP wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 5, 29/15, 87 w obrębie geodezyjnym 1057, dz. nr 60 w obrębie geodezyjnym 1076 określającej dalszą przydatność do eksploatacji z uwzględnieniem nośności płyt oraz zakres ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót 04.10.2018 11.10.2018 12:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa sygnalizacji ulicznej w Szczecinie na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: 1) etap 1 – Okólna - Pokoju, 2) etap 2 - Nehringa - Pokoju, 3) etap 3 – Graniczna - Szosa Polska ". 02.10.2018 11.10.2018 15:00
Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych: Etap 1 - w ramach zadania pn.: „Budowa jednostronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie od ul. Goleniowskiej poprzez Rondo Gryfa do ul. Uranowej”; Etap 2 - w ramach zadania pn.: „Budowa obustronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie na odcinku od ul. Uranowej do ul. Cynkowej”. 28.09.2018 08.10.2018 15:00
Przebudowa ulicy Bryczkowskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Borowej do granicy miasta polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 27.09.2018 04.10.2018 15:00
09.10.2018 15:00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji chodników wiaduktu drogowego wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej w Szczecinie 18.09.2018 25.09.2018 12:00
28.09.2018 12:00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn.: Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Miasto Szczecin w wybranych lokalizacjach 20.08.2018 03.09.2018 15:00
14.09.2018 15:00
20.09.2018 15:00
Część I: Przebudowa ulic Ostowej na odcinku od ul. Radosnej do Lechickiej, Lechickiej – sięgacz do ul. Ostowej, Dzikiej na odcinku od ul. Ostowej do posesji nr 17 polegającej na budowie oświetlenia z podziałem na trzy etapy. Etap 1: odcinek ulicy Ostowej od Radosnej do Lechickiej. Etap 2: Lechicka – sięgacz od ul. Ostowej. Etap 3: ulica Dzika na odcinku od ul. Ostowej do posesji nr 17. Część II: Przebudowa ulicy Piwnej w Szczecinie polegającą na budowie oświetlenia ulicznego LED – sięgacz do posesji nr 15a. 14.08.2018 29.08.2018 12:00
05.09.2018 12:00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn.: Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Miasto Szczecin w wybranych lokalizacjach 27.07.2018 14.08.2018 15:00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Żyznej w Szczecinie oraz budowa oświetlenia w jej ciągu z podziałem na etapy" 24.07.2018 09.08.2018 15:00
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej w Szczecinie” 12.07.2018 19.07.2018 15:00
przewiń do góry