Klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w pełni respektuje prawo klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników, kontrahentów i partnerów do ochrony danych osobowych. W związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w ZDiTM.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

Informacje ogólne

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin — Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl (dalej ZDiTM).
 2. W ZDiTM wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którą to funkcję pełni radca prawny Przemysław Gardocki, z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres ZDiTM ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin oraz na adres e-mail: iodo@zditm.szczecin.pl — we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Zawsze przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, ZDiTM identyfikuje cel i podstawę prawną przetwarzania oraz określa okres przechowywania danych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych w ZDiTM

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. ze względu na realizację umowy, która wiąże Panią/Pana z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 4. na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zarząd może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. rekrutacji na wolne stanowiska służbowe,
 2. zatrudnienia i realizacji obowiązków wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 3. pomocy socjalnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. realizacji umów,
 5. rozpatrzenia skarg i wniosków,
 6. ustalenia przebiegu oraz likwidacją skutków kolizji/wypadku drogowego,
 7. likwidacją szkód,
 8. wypełnienia obowiązku prawnego,
 9. wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 10. realizacji porozumienia międzygminnego pn. „Szczecin przyjazny rodzinie”,
 11. wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a przetwarzanie nie narusza Państwa praw i wolności (np. dane przetwarzane są w celach: marketingu bezpośredniego lub dochodzenia roszczeń),
 12. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (monitoring).

Pani/Pana dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Pan/Pani zawiera z ZDiTM korzystając z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDiTM (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO). Wykorzystujemy je do:

 1. wydania imiennej karty SKA, zakupu i obsługi elektronicznych biletów;
 2. weryfikacji uprawnienia do przyznania ulgi;
 3. weryfikacji dokumentu przewozu (bilety i uprawnienia do ulg/zwolnień);
 4. wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej (brak ważnego biletu);
 5. obsługi reklamacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również ze względu na wymagania prawne ciążące na ZDiTM (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków i petycji.

Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów związanych z realizacją zadań publicznych, tj.:

 1. organom na podstawie przepisów prawa,
 2. uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd. na ich uzasadniony wniosek,
 3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 4. operatorom pocztowym i kurierom,
 5. bankom w zakresie realizacji płatności,
 6. podmiotom świadczącym na rzecz ZDiTM usługi niezbędne do realizacji działalności, w tym firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne i windykacyjne,
 7. przewoźnikom realizującym przewozy na rzecz ZDiTM,
 8. uczestnikom kolizji (np. kierowcy lub właścicielowi pojazdu),
 9. ubezpieczycielom,
 10. podmiotom realizujące usługę niszczenia dokumentów,
 11. gminom ościennym Szczecina w związku z realizacją porozumienia pn. „Szczecin przyjazny rodzinie”.

Państwa prawa

 1. W związku z przetwarzaniem przez ZDiTM, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych,
  2. sprostowania danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych
  na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 RODO.
 2. Ponadto w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu także prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia sprzeciwu,
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  na zasadach określonych w art. 6, 17, 20, 21 RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób wskazany powyżej.

Administrator bez zbędnej zwłoki — a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania — udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO.

Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc — o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostanie Pani/Pan poinformowana odrębnym pismem/wiadomością (ewentualne przedłużenie o kolejne dwa miesiące jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków).

Jeżeli wniosek nie pozwala na Pani/Pana jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny — w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, skierujemy do Pani/Pana prośbę o jego uzupełnienie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie w miarę możliwości prowadzona również w tej formie. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostanie Pani/Pan poinformowana w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, których skutki mogą Pani/Pana dotyczyć, zostanie Pani/Pan o tym poinformowany.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Profilowanie

Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W przypadku dokumentów, które nie wymagają archiwizacji ZDiTM przechowuje je do czasu przedawnienia roszczeń, po tym czasie są one trwale usuwane. Nagrania obrazu monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

Prawo do skargi

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZDiTM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku kontrahentów ZDiTM

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę, którą Państwo zawierają z ZDiTM (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przede wszystkim w celu:

 1. wyboru kontrahenta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. realizacji umowy z kontrahentem.
 3. zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom takim jak:

 1. organom na podstawie przepisów prawa,
 2. uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd. na ich uzasadniony wniosek,
 3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 4. operatorom pocztowym i kurierom,
 5. bankom w zakresie realizacji płatności,
 6. podmiotom świadczącym na rzecz ZDiTM usługi niezbędne do realizacji działalności, w tym firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne i windykacyjne,
 7. podmiotom realizujące usługę niszczenia dokumentów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zawarcia umowy.

przewiń do góry