×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, dalej „Zarząd”.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zarząd.

Informacje ogólne

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl.
 2. W Zarządzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres Zarządu jak wyżej oraz na adres iodo@zditm.szczecin.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania

 1. Zarząd może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. rekrutacji na wolne stanowiska służbowe,
  2. zatrudnienia i realizacji obowiązków wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  3. pomocy socjalnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  4. realizacji umów,
  5. rozpatrzenia skarg i wniosków,
  6. ustalenia przebiegu oraz likwidacją skutków kolizji/wypadku drogowego,
  7. likwidacją szkód,
  8. wypełnienia obowiązku prawnego,
  9. wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  10. realizacji porozumienia międzygminnego pn. „Szczecin przyjazny rodzinie”,
  11. wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, a przetwarzanie nie narusza Państwa praw i wolności (np. dane przetwarzane są w celach: marketingu bezpośredniego lub dochodzenia roszczeń),
  12. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (monitoring).

Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów związanych z realizacją zadań publicznych, tj.:
  1. organom na podstawie przepisów prawa,
  2. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  3. operatorom pocztowym i kurierom,
  4. bankom w zakresie realizacji płatności,
  5. podmiotom świadczącym na rzecz Zarządu usługi niezbędne do realizacji działalności,
  6. uczestnikom kolizji (np. kierowcy lub właścicielowi pojazdu),
  7. ubezpieczycielom,
  8. gminom ościennym Szczecina w związku z realizacją porozumienia pn. „Szczecin przyjazny rodzinie”.

Państwa prawa

 1. W związku z przetwarzaniem przez Zarząd, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych,
  2. sprostowania danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych
  na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 RODO.
 2. Ponadto w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia sprzeciwu,
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  na zasadach określonych w art. 6, 17, 20, 21 RODO.
 3. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres jak wyżej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Profilowanie

 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W przypadku dokumentów, które nie wymagają archiwizacji Zarząd przechowuje je do czasu przedawnienia roszczeń, po tym czasie są one trwale usuwane. Nagrania obrazu monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

Prawo do skargi

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Zarządu Dróg
i Transportu Miejskiego
w Szczecinie

przewiń do góry