Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Przypominamy o konieczności corocznego przedłużenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych), zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (dotyczące tego uprawnienia), znajdujących się na kartach SKA.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla uczniów wymienionych powyżej nadawane są:

  1. po raz pierwszy oraz przy każdej zmianie szkoły, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i/lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania ucznia tj. ww. legitymacji szkolnej z wpisanym adresem zamieszkania ucznia lub zaświadczenia wydanego przez szkołę potwierdzającego adres zamieszkania ucznia;
  2. po raz kolejny (uprawnienie przedłużane jest na kolejny rok szkolny), na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i/lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. na okres ważności określony na legitymacjach szkolnych.

Co należy zrobić? Udać się do dowolnego Punktu Obsługi Klienta (kasy biletowej) ZDiTM i mieć ze sobą:

  • kartę SKA,
  • ważną legitymację szkolną wydaną wg wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i/lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego,
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania (jeżeli nie ma tej adnotacji na legitymacji) wydane przez szkołę.

Osoby składające wniosek o wyrobienie karty SKA po raz pierwszy dodatkowo muszą dostarczyć zdjęcie legitymacyjne w formacie 40×50 mm lub 35×45 mmm (zdjęcie przy odbiorze karty zostanie zwrócone).