API – przystanki

Informacje o przystankach komunikacji miejskiej.

 • Endpoint: GET https://www.zditm.szczecin.pl/api/v1/stops
 • Typ danych: application/json
 • Częstotliwość aktualizacji: w miarę potrzeb

Struktura danych

{
 "data": [
  {
   "id": 1,
   "number": "10111",
   "name": "Turzyn Dworzec",
   "latitude": 53.428413,
   "longitude": 14.527252,
   "request_stop": false,
   "park_and_ride": false,
   "updated_at": "2023-05-28T11:45:34.000000Z"
  },

  ...

 ]
}
 • int id – identyfikator przystanku (niezmienny)
 • string number – numer przystanku (może ulegać zmianom)
 • string name – nazwa przystanku
 • float latitude – współrzędne geograficzne przystanku (szerokość geograficzna)
 • float longitude – współrzędne geograficzne przystanku (długość geograficzna)
 • bool request_stop – wartość true, jeśli domyślny status przystanku to „na żądanie”
 • bool park_and_ride – wartość true, jeśli w sąsiedztwie przystanku znajduje się ogólnodostępny parking Park & Ride
 • string updated_at – moment ostatniej aktualizacji danych

Informacje ogólne

 1. Dane udostępniane są bezpłatnie, do wykorzystania w dowolnym celu, a ich użycie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 2. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nie gwarantuje, że udostępniane dane są prawidłowe i kompletne. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody lub niewłaściwe decyzje podjęte na ich podstawie.
 3. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest podanie źródła danych, tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub – w formie skróconej – ZDiTM Szczecin.
 4. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest – jeżeli jest to możliwe – umieszczenie odsyłacza do niniejszej strony lub do strony głównej.
 5. Klient powinien rozpoznawać i honorować nagłówki HTTP Cache-Control i ETag.
 6. Liczba żądań do API jest limitowana. Limit jest wspólny dla wszystkich endpointów i wynosi 6000 żądań na godzinę na adres IP. Nagłówek X-RateLimit-Remaining zawiera liczbę żądań pozostałych w ramach dostępnego limitu. Po wyczerpaniu limitu zwracany jest kod odpowiedzi HTTP 429. Nagłówek odpowiedzi X-RateLimit-Reset zawiera wówczas uniksowy timestamp równy czasowi zresetowania limitu, a nagłówek Retry-After zawiera liczbę sekund pozostałych do zresetowania limitu.
 7. Jeżeli to możliwe, w nagłówku User-Agent żądania należy umieścić informację o podmiocie korzystającym z danych (np. nazwa aplikacji, strony internetowej, adres URL).
 8. W przypadku nadmiernego obciążania serwera ZDiTM Szczecin zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zablokowania dostępu do API.