Kontrola biletowa

Do kontroli biletów w autobusach i tramwajach uprawnieni są kontrolerzy biletowi i kierujący pojazdem. Te osoby muszą mieć identyfikator na widocznym miejscu. Identyfikator musi mieć nazwę ZDiTM, numer służbowy osoby kontrolującej razem ze zdjęciem, jakie ma upoważnienie, okres ważności, pieczęć i podpis Dyrektora ZDiTM, który wystawia dokument, i hologram.

Identyfikator musi być pokazywany na każde żądanie pasażera.

Kontrole powinny być przeprowadzane w zespołach dwuosobowych. Kontrola może się rozpocząć, gdy pojazd ruszył z przystanku, a pasażerowie, którzy weszli do pojazdu skończyli kasować bilety, ale pasażerom, którzy chcą jeszcze zakupić bilet w biletomacie albo u prowadzącego pojazd trzeba umożliwić wykonanie wcześniej takiego zakupu.

Można dokończyć kontrolę biletów jeżeli pojazd już stoi na przystanku, ale tylko w sytuacji, kiedy rozpoczęcie kontroli było wcześniej, tzn. kiedy pojazd był w ruchu, a poproszeni pasażerowie nie pokazali jeszcze biletu przed dojechaniem do przystanku.

Kontroler wykonuje kontrolę w pojeździe. Kontroler może wystawić wezwanie do zapłaty poza pojazdem – na przystanku pod warunkiem, że pasażer ten pokazał w czasie jazdy dokument tożsamości (np. dowód osobisty) i jego zachowanie nie jest agresywne i nie spowoduje to dezorganizacji pracy zespołu kontrolującego.

Pasażer jest zobowiązany wręczyć Kontrolerowi bilet oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgowych albo bezpłatnych przejazdów.

Uwaga

W przypadku stwierdzenia u pasażera:

 • braku ważnego biletu
 • braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych albo bezpłatnych przejazdów;

Kontroler uprawniony jest do pobrania właściwej opłaty za przewóz oraz opłaty dodatkowej albo wystawienia wezwania do zapłaty.

Wysokość opłaty dodatkowej jest ceną najtańszego biletu jednorazowego normalnego, który obowiązuje w lokalnym (miejskim) transporcie zbiorowym organizowanym przez ZDiTM, obliczoną w następujący sposób:

 • jako 100-krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
 • jako 90-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;
 • jako 80-krotność tej ceny – za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu;
 • jako 250-krotność tej ceny – za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy autobusu albo tramwaju bez uzasadnionego powodu.

W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej kontrolerowi lub najdalej w terminie 7 dni od daty przejazdu, jej wysokość zostaje podniesiona o 100%.

W zależności od decyzji pasażera o zapłacie/przyjęciu albo odmowie przyjęcia opłaty dodatkowej, kontrolujący:

 • w przypadku przyjęcia i uiszczenia opłaty przez pasażera na miejscu bezpośrednio u kontrolera, obowiązany jest wystawić pasażerowi pokwitowanie (potwierdzenie wpłaty);
 • w przypadku przyjęcia albo odmowy przyjęcia opłaty dodatkowej obowiązany jest wystawić pasażerowi wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej i opłaty za przewóz.
 • Dokument potwierdzający dokonanie przez pasażera na miejscu opłaty dodatkowej oraz opłaty za przewóz, jak również wystawione przez kontrolera wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej i przewozowej nie upoważniają pasażera do kontynuowania jazdy pojazdami komunikacji miejskiej. W przypadku dalszej podróży, tym samym lub innym kursem, pasażer jest zobowiązany opłacić przejazd według obowiązującej taryfy.
 • Kontroler uprawniony jest do zatrzymania za pokwitowaniem biletów i dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, co do których jest podstawa do podejrzenia, że zostały podrobione.
 • W razie odmowy zapłaty należności kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
 • W razie odmowy zapłacenia należności za bilet i nie okazania dokumentu kontroler może powiadomić służby porządkowe i Policję.
 • Kontroler ma obowiązek informowania pasażera o przysługujących mu prawach i możliwości złożenia reklamacji i skargi.