Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację reklam

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy następuje po uzyskaniu pozwolenia na jej umieszczenie, wydawanego na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym wydawanej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych (decyzja wydawana przez Dział Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego ZDiTM). Wzory wniosków załączone są na dole tej strony.

Wydanie zezwolenia

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację reklamy (dostępny na dole tej strony).
 2. Załączniki do wniosku:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z określeniem lokalizacji reklamy,
  • kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
  • kserokopia decyzji lokalizacyjnej, wydanej w trybie art. 39 ustawy o drogach publicznych,
  • kserokopia decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Przedłużenie zezwolenia

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację reklamy (dostępny na dole tej strony).
 2. Załączniki do wniosku:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z określeniem lokalizacji reklamy,
  • kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
  • kserokopia poprzedniego zezwolenia.

Opłaty

Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego pod urządzenie obce, tj. obiekt budowlany, reklamy oraz na prawach wyłączności, ustala Uchwała nr XLVI/1268/23 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2023 r. poz. 776) na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185):

§ 5. 1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego za 1 m² powierzchni reklamy zlokalizowanej w pasie drogowym:

 1. drogi krajowej – 3,70 zł,
 2. drogi wojewódzkiej – 2,60 zł,
 3. drogi powiatowej – 2,00 zł,
 4. drogi gminnej – 1,50 zł.

2. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego za 1 m² powierzchni reklamy zlokalizowanej na wiacie przystankowej komunikacji miejskiej, zrealizowanej przez podmiot nie pełniący funkcji zarządcy drogi:

 1. na drodze krajowej i wojewódzkiej – 0,30 zł,
 2. na drodze powiatowej i gminnej – 0,25 zł.

3. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego za 1 m² powierzchni reklamy zlokalizowanej w pasie drogowym, o powierzchni nie przekraczającej 1 m2 umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę własnej działalności gospodarczej:

 1. drogi krajowej – 1,00 zł,
 2. drogi wojewódzkiej – 0,90 zł,
 3. drogi powiatowej – 0,70 zł,
 4. drogi gminnej – 0,50 zł.
 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu, odpisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
 3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wnosić na rachunek Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nr 83 1020 4795 0000 9802 0493 5815.

Forma i przewidywany termin załatwienia

 • Drogi publiczne – decyzja administracyjna (1 miesiąc).
 • Drogi wewnętrzne – umowa cywilno-prawna (1 miesiąc).

Zaleca się składanie wniosków z 2-miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym zajęciem pasa drogowego, w przypadku kontynuacji – z miesięcznym wyprzedzeniem.

Na każdą lokalizację reklamy należy składać oddzielny wniosek.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.