Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia pojemnika (worek lub kontener) na odpady budowlane

Informacje na temat opłat

  1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu, odpisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
  3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej w Uchwale nr XLVI/1268/23 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2023 r. poz. 776) na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185) należy wnosić na rachunek Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nr 83 1020 4795 0000 9802 0493 5815.

Kategoria drogi

Cena w zł za 1 m²/1 dzień

krajowa

jezdnia

7,00

pozostałe elementy pasa drogowego

5,00

wojewódzka

jezdnia

7,00

pozostałe elementy pasa drogowego

5,00

powiatowa

jezdnia

6,00

pozostałe elementy pasa drogowego

4,00

gminna

jezdnia

6,00

pozostałe elementy pasa drogowego

4,00

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.