Wniosek o udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej

Wymagane dokumenty

Wniosek na druku stanowiącym załącznik do procedury udostępnienia nieruchomości lub jej części pod infrastrukturę technicznego uzbrojenia terenu.

Załączniki do wniosku:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic działki drogowej, i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia drogi, długość i szerokość. Plan ze stanem władania gruntami można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, pl. Armii Krajowej nr 1 – wejście od ulicy Odrowąża;
 • projekt czasowej organizacji ruchu/zabezpieczenia terenu uzgodniony z zarządcą terenu;
 • jeżeli nie jest wymagany projekt czasowej organizacji ruchu to należy dodatkowo dołączyć ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka drogi, oraz informację (projekt uproszczony) o sposobie zabezpieczenia robót;
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu lub urządzenia umieszczanego w pasie drogi lub zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
 • projekt budowlany urządzeń umieszczanych w pasie drogi oraz kopia uzgodnień przedmiotowej inwestycji dokonana przez ZUDP;
 • harmonogram prowadzonych robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót);
 • kopia uzgodnienia lokalizacji urządzeń/obiektów planowanych do umieszczenia na udostępnianym terenie przez zarządcę terenu;
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora;
 • w przypadku Inwestora będącego Wspólnotą Mieszkaniową: odpis Uchwały Wspólnoty (kserokopia) określającej osobę lub osoby fizyczne zdolne do reprezentowania danej wspólnoty.

Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie co najmniej 1 miesiąc przed planowanym zajęciem, a w sprawach szczególnie skomplikowanych co najmniej 2 miesiące przed planowanym zajęciem.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Terminy wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360),
 • art. 3 i art. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (ze zm.),
 • Zarządzenie Nr 559/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.