Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną o użytku „dr” na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

Wymagane dokumenty

Wniosek na druku stanowiącym załącznik do procedury ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną o użytku „dr” na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.

Załączniki do wniosku:

  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości władnącej;
  • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjnym opracowaniem przebiegu drogi służebnej wraz z podaniem jej powierzchni;
  • odpis KRS w przypadku jednostek organizacyjnych.

Opłaty

Służebność zostaje ustanowiona odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem, ustalonym w drodze wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszty wyceny, notarialne i sądowe ustanowienia służebności ponosi wnioskodawca.

Termin załatwienia sprawy

Do 180 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • art. 145, 285, 289 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • art. 4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (ze zm.).

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.