Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu dla infrastruktury technicznej, posadowionej na gruntach o użytku „dr” stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Wymagane dokumenty

Wniosek na druku stanowiącym załącznik do procedury ustanowienia służebności przesyłu dla infrastruktury technicznej.

Załączniki do wniosku:

  • dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 1:1000 z widocznymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (lub stanowiące wydruk z formy elektronicznej mapy wraz z kartą rejestracyjna wersji wtórnika) z zaznaczoną i opisaną czytelnie infrastrukturą objętą wnioskiem oraz zaznaczonym zakresem pasa technicznego wraz ze wskazaniem jego szerokości w m² wykonanych przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia,
  • wskazanie treści służebności, w tym ograniczeń w prawie do władania gruntem przez właściciela,
  • oświadczenie złożone przez osoby upoważnione do występowania w imieniu właściciela urządzeń o wyrażeniu zgody na pokrycie przez właściciela kosztów notarialnych i sądowych związanych z ustanowieniem służebności gruntowej i przesyłu, oraz kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego,
  • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Inwestora,
  • pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę trzecią.

Opłaty

Służebność zostaje ustanowiona odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem, ustalonym w drodze wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszty wyceny, notarialne i sądowe ustanowienia służebności ponosi wnioskodawca.

Termin załatwienia sprawy

Do 180 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • art. 49, art. 3051–3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • art. 4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (ze zm.);
  • Zarządzenie Nr 559/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.