Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Wymagane dokumenty

Wniosek na druku stanowiącym załącznik do procedury wydzierżawienia nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Załączniki do wniosku:

 • Dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 wraz z aktualnym stanem władania nieruchomością, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia terenu oraz określeniem odległości od krawędzi jezdni, a w przypadku reklam z podaniem jej wymiarów, projektem graficznym lub jej wizualizację w terenie;
 • Opinia Rady Osiedla;
 • Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami z jakiegokolwiek tytułu wobec Gminy Miasto Szczecin;
 • Zgoda konserwatora zabytków, jeżeli obiekt/nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków;
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Termin załatwienia sprawy

Do 90 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.);
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
 • art. 3 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (ze zm.);
 • Zarządzenie Nr 384/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe;
 • Zarządzenie Nr 518/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe;
 • Zarządzenie Nr 460/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w celu umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz szyldów;
 • Zarządzenie Nr 461/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2022 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części na czas oznaczony do 3 lat, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.