Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń obcych (urządzeń niezwiązanych funkcjonalnie z drogami lub ruchem drogowym)

Wniosek (wraz z kompletem załączników wymienionych w druku) o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót lub umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej na zajęcie pasa drogowego należy złożyć do zarządcy drogi z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Wzory wniosków załączone są na dole tej strony.

Opłaty

Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie infrastruktury technicznej ustala Uchwała nr XLVI/1268/23 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2023 r. poz. 776) na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185):

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. jezdnia drogi krajowej i wojewódzkiej
  1. przy zajęciu do 20% szerokości – 3,00 zł
  2. przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości – 6,00 zł
  3. przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości – 10,00 zł
  4. chodników, ciągów pieszych, pieszojezdnych, pasów dzielących, ścieżek rowerowych, placów w ciągach dróg, zatok oraz parkingów i zjazdów – 3,00 zł
  5. pozostałych elementów pasa drogowego – 1,80 zł
 2. jezdnia drogi powiatowej i gminnej
  1. przy zajęciu do 20% szerokości – 2,40 zł
  2. przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości – 5,00 zł
  3. przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości – 8,00 zł
  4. chodników, ciągów pieszych, pieszojezdnych, pasów dzielących, ścieżek rowerowych, placów w ciągach dróg, zatok oraz parkingów i zjazdów – 2,40 zł
  5. pozostałych elementów pasa drogowego – 1,20 zł

2. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. dla drogi krajowej i wojewódzkiej – 0,20 zł,
 2. dla drogi powiatowej i gminnej – 0,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez rzut poziomy liniowego urządzenia obcego, pobierane za każdy rok umieszczenia liniowego urządzenia obcego w pasie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3:

 1. drogi krajowej i wojewódzkiej – 90,00 zł
 2. drogi powiatowej i gminnej – 60,00 zł

2. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy liniowego urządzenia obcego, pobierane za każdy rok umieszczenia liniowego urządzenia obcego na drogowym obiekcie inżynierskim, z zastrzeżeniem ust. 3:

 1. drogi krajowej i wojewódzkiej – 200,00 zł
 2. drogi powiatowej i gminnej – 200,00 zł

3. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez rzut poziomy liniowego urządzenia obcego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, pobierane za każdy rok umieszczenia liniowego urządzenia obcego w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim:

 1. drogi krajowej i wojewódzkiej – 20,00 zł
 2. drogi powiatowej i gminnej – 20,00 zł

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie 1 m² (zgodnie z w/w Uchwałą Rady Miasta) i liczby dni zajęcia.

Wysokość rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej nalicza się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia lub niezawiadomienia zarządcy drogi (w przypadku usuwania awarii), przekroczenia terminu lub powierzchni zajęcia, podlega karze w wysokości 10-krotności należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wnosić na rachunek Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nr 07 1020 4795 0000 9402 0493 3984.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu, odpisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.