Opinia do organizacji ruchu (wydanie opinii koniecznej do otrzymania zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu stałej albo czasowej organizacji ruchu)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 • wniosek o wydanie opinii koniecznej do otrzymania zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu stałej albo (terminowej) czasowej organizacji ruchu;
 • załączniki:
  1. opis techniczny z informacją, jaka ma być droga i ruch na drodze, opis możliwych zagrożeń albo utrudnień i terminy wykonywania robót (w przypadku robót drogowych);
  2. plan – mapa w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy;
  3. plan – mapa w skali 1:500 lub wyjątkowo 1:1000, na której będzie widać:
   • miejsce obecnych, projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
   • jaka będzie szczegółowa geometria drogi (przebieg drogi, szerokość, pochylenie drogi itp.);
  4. planowany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, a dla czasowej-terminowej również przywrócenia początkowej organizacji ruchu;
  5. program sygnalizacji i obliczenia częstotliwości ruchu w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  6. zasady dokonywania zmian i sposób ich rejestracji – zapisywania w przypadku projektowania znaków różnych;
  7. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę, obiektu umieszczanego w pasie drogowym, zgłoszenie budowy albo robót w urzędzie administracji architektoniczno-budowlanej (nr decyzji) albo prawomocne zezwolenie Zarządcy drogi zgodnie z przepisami art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (nr decyzji albo pisma);
  8. pełnomocnictwo do występowania – wnioskowania w imieniu inwestora.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
ul. Klonowica 5, 
Biuro Obsługi Interesantów (BOI) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Wniosek o wydanie opinii do projektu na organizację ruchu można wziąć ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować (Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej).

Wniosek składamy osobiście. Jeśli nie możesz przyjść do ZDiTM, to wypełniony wniosek razem z załącznikiem możesz wysłać pocztą listem poleconym.

Możesz również dać pełnomocnictwo do złożenia albo odbioru dokumentu. Pamiętaj! Pełnomocnictwo musi być opłacone – opłata skarbowa kosztuje 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową można opłacić gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 w banku lub na poczcie.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu – wypisaniu wniosku może pomóc pracownik Działu Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej, pracownik BOI – ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Odpowiedź otrzymasz w terminie do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Otrzymasz dokument – opinię do projektu organizacji ruchu.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
ul. Klonowica 5, 
Dział Ewidencji Dróg 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Nie.

Od otrzymanej opinii nie można pisać odwołania.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Załatwienie sprawy jest bezpłatne.

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie